(هیتلر در کتاب خود(نبرد من) در مورد تبلیغات مطرح کرده است: وقتی میخواهید جامعه ای را به سوی چیزی بکشید،

حیوانی ترین و پست ترین غرایض او را آماج و نشانه ی تبلیغات خود قرار دهید ؛

غده آب دهان او را برای آگاهی یک کنسرو

غریزه ی جنسی او را برای آگهی یک جوراب یا یک اتومبیل آخرین سیستم تحریک کنید.

و به راستی سردمداران قافله ی مدنیت در مغرب زمین چه خوب به این تو صیه عمل کرده اند.!)

شهید آوینی/کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب/ص 93

و جه جای تاسف است که در ایران اسلامی ما بعضی به جای رجوع به مبانی دینی به مبانی هیتلر ها ررجوع کرده اند

و چه شایسته است که هوشیار باشیم و بیدار

که دشمن ما بیدار است و هوشیار و در کمین!